Danh mục

Unknown column 'item.name' in 'field list'
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.url,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.category_id=183 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"
				AND item.portal_id="#hoanggia" AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC, item.position
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:437,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.url,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.category_id=183 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"
				AND item.portal_id="#hoanggia" AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC, item.position
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleAdvLeft/db.php:21,
get_items(
array (
 0 => 'item.category_id=183 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleAdvLeft/forms/list.php:11,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php:597,
require_once(
array (
 0 => '/home/landmark/domains/royalhotelbn.com.vn/public_html/cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:208,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13975',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-three-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'quen-mat-khau',
  'title_1' => 'Trang quên mật khẩu',
  'title_2' => '',
  'description_1' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=hoanggia',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'quen-mat-khau',
 2 => 'portal=hoanggia',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:117,
run() at index.php:65

Unknown column 'item.name' in 'field list'
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.brief,
				item.time,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.portal_id="#hoanggia" AND item.status!="HIDE" AND item.type="NEWS"
				and (item.language_id="1" or item.language_id="0")	
			ORDER BY
				item.position, item.time DESC, item.id DESC
      LIMIT
      0,5
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:437,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.brief,
				item.time,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.portal_id="#hoanggia" AND item.status!="HIDE" AND item.type="NEWS"
				and (item.language_id="1" or item.language_id="0")	
			ORDER BY
				item.position, item.time DESC, item.id DESC
      LIMIT
      0,5
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsHome/db.php:24,
get_items(
array (
 0 => 'item.portal_id="#hoanggia" AND item.status!="HIDE" AND item.type="NEWS"',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsHome/forms/list.php:10,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php:599,
require_once(
array (
 0 => '/home/landmark/domains/royalhotelbn.com.vn/public_html/cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:208,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13975',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-three-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'quen-mat-khau',
  'title_1' => 'Trang quên mật khẩu',
  'title_2' => '',
  'description_1' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=hoanggia',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'quen-mat-khau',
 2 => 'portal=hoanggia',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:117,
run() at index.php:65
Quên mật khẩu

Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký, sau đó click vào nút Gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật khẩu mới để đăng nhập trong lần đăng nhập kế tiếp.

Thông tin cần biết
Giá Vàng
( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )
Tỉ giá ngoại tệ
USD 17.825
EUR 30.094
GBP 2.373
HKD -
JPY -
AUD 15.615
CAD 16.875
SGD 12.768
Hỗ trợ trực tuyến
Skype

Unknown column 'item.name' in 'field list'
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.url,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.category_id=184 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"
				AND item.portal_id="#hoanggia" AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC, item.position
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:437,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.url,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
			WHERE
				item.category_id=184 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"
				AND item.portal_id="#hoanggia" AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC, item.position
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleAdvRight/db.php:21,
get_items(
array (
 0 => 'item.category_id=184 and item.status!="HIDE" and item.type="ADVERTISMENT"',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleAdvRight/forms/list.php:10,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php:605,
require_once(
array (
 0 => '/home/landmark/domains/royalhotelbn.com.vn/public_html/cache/page_layouts/quen-mat-khau.portal=hoanggia.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:208,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13975',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-three-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'quen-mat-khau',
  'title_1' => 'Trang quên mật khẩu',
  'title_2' => '',
  'description_1' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=hoanggia',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'quen-mat-khau',
 2 => 'portal=hoanggia',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:117,
run() at index.php:65